Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2013

czerwonykapturek
7256 96cb
oj tam oj tam

May 30 2013

czerwonykapturek
8233 c603
Reposted fromlilasaba lilasaba

May 29 2013

czerwonykapturek
5823 0809
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasamozatrucie samozatrucie
czerwonykapturek
7495 1cb1
Reposted fromtutaj tutaj viasamozatrucie samozatrucie

May 28 2013

czerwonykapturek
czerwonykapturek
6893 5acb
Reposted bytheworstnightmaremaria-magdalenalunolielshiawasedawafuckingbitchesidealnienieidealna

May 24 2013

czerwonykapturek
czerwonykapturek
3575 5a4e
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3
czerwonykapturek
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3
czerwonykapturek
4045 b20a
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3
czerwonykapturek
4699 c5f3
Reposted bymartulla martulla
czerwonykapturek
7016 90f0 500
I'm a bear!
Reposted fromckisback ckisback

May 22 2013

czerwonykapturek
8965 5cf1
Reposted frompickingupthepieces pickingupthepieces
czerwonykapturek
9157 5326
Reposted fromdurgriim durgriim
czerwonykapturek
9214 bac0
Reposted fromedelweiss edelweiss

May 21 2013

czerwonykapturek
czerwonykapturek
4552 e5a8
Reposted fromkattie kattie
czerwonykapturek
4560 d15a
Reposted fromintryga intryga
czerwonykapturek
4573 78c4
Reposted fromintryga intryga
czerwonykapturek
Było to jedno z tych towarzystw, gdzie żeby wysłuchać dwa niegłupie zdania, trzeba było wysłuchać przedtem całego steku niewiarygodnych głupstw, żałosnych dowcipów i kurewsko ciężarnych określeń.
— Sted, Dzienniki, zeszyty podróżne 2
Reposted frommirabelia mirabelia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl